37-р цэцэрлэгийн барилга

2019 он. 37-р цэцэрлэгийн хуучин барилга


2020 он. 37-р цэцэрлэгийн шинэ барилгын самбар


2021.03.09. 37-р цэцэрлэгийн шинэ барилга